โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ซึ่งประกอบ ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการจัดการอาคารสำนักงานที่ให้เช่ากับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยทุนภัทร มีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บล.ภัทร บริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการ กองทุน ได้แก่ บลจ.ภัทร และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited (“Phatra Asset Management (Cayman)”) และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจจัดการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ มีดังนี้

นอกจากนี้ ธนาคารยังถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินจำนวน 6 กอง โดยธนาคารถือหุ้นในกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 ร้อยละ 99.95 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 ร้อยละ 99.59 กองทุนรวม เอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 ร้อยละ 99.97 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่งร้อยละ 98.91 กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลร้อยละ 95.72 และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอลร้อยละ 94.03