โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ซึ่งประกอบธุรกิจการถือหุ้น ในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ได้แก่ บล.ภัทร และบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บลจ.ภัทร

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ธนาคาร และยังถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินจำนวน 7 กอง

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ มีดังนี้

* ธนาคารถือหุ้นในกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 ร้อยละ 99.95 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 ร้อยละ 99.59 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 ร้อยละ 99.97 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง ร้อยละ 98.91 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1 ร้อยละ 99.52 กองทุนรวมบางกอก
แคปปิตอล ร้อยละ 95.72 และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ร้อยละ 94.03