คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
2. นางดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ
3. รศ. มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ
4. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ
5. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการ
7. นายธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการ
8. นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ
9. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
10. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
11. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ
12. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
คณะกรรมการ
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการ
4. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ
5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ
7. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
8. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการ
9. นางภัทรพร มิลินทสูต กรรมการ
10. นายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการ