เกี่ยวกับเรา

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คือ การรวมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย มีสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจรวมกัน 254,959 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "KKP"

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ดำเนินธุรกิจการเงิน และธุรกิจตลาดทุน อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ครอบคลุมทุกธุรกิจ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกประเทศ เราสนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ ใช้ความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริม พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า