ธุรกิจของเรา

 1. 1) เกียรตินาคิน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มงานลูกค้าบุคคล
   • ด้านเงินฝาก ให้บริการรูปแบบ One Stop Services ของผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนครบถ้วน
    เงินฝาก ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ออมทรัพย์,ประจำ และกระแสรายวัน )
    กองทุนบริการประกันชีวิต (Bancassurance) เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ลูกค้า
   • ด้าน PRIORITY ให้บริการด้านการจัดการทางการเงิน และให้คำปรึกษาด้านเงินฝากและการลงทุนแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Individual) โดยทีมที่ปรึกษาการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ
   • ด้านสินเชื่อรายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สะดวก และอนุมัติรวดเร็ว ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ประกันภัยรถยนต์ และศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา และศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี
  • กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ
   • ด้านสินเชื่อธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วยสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สินเชื่อธุรกิจ อพารต์เม้นต์และโรงแรม, สินเชื่อธุรกิจขนส่ง, สินเชื่อพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม, สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง พร้อมบริการโดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพเฉพาะด้านในธุรกิจนั้นๆ
   • ด้านสินเชื่อบรรษัท ให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าบริษัทจดทะเบียน บริษัทขนาดใหญ่ และสินเชื่อเกี่ยวกับการทำรายการของธุรกิจตลาดทุน
  • กลุ่มงานธุรกิจเฉพาะ
   • ด้านทรัพย์สินรอขาย ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายหลายรูปแบบที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ และทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีบริการให้ข้อมูลออนไลน์ตลอด 24 ชม.ผ่านเว็บไซต์ http://kkasset.kiatnakin.co.th
   • ธุรกิจตลาดการเงิน บริการให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิ เงินตราต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์
 2. 2) ภัทร

  ประกอบธุรกิจด้านตลาดทุน ดำเนินงานภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
  • ให้บริการครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าธุรกิจ โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกันกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ และนำมาซึ่งการให้บริการด้านข้อมูลและคำปรึกษาทางการเงินที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยแบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
  • กลุ่มงานลูกค้าบุคคล อาทิ บริการวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
  • กลุ่มงานลูกค้าสถาบันและลูกค้าธุรกิจ อาทิ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจวานิชธนกิจ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการเข้าซื้อและควบรวมกิจการขนาดใหญ่ เป็นต้น
  • กลุ่มงานลงทุน อาทิ การค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฮดจ์ฟันด์ และ การลงทุน