คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
2. นางดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ
3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
7. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
8. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
9. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
10. นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ
11. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ
12. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการ
13. นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการ
4. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ
7. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
8. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการ
9. นางภัทรพร มิลินทสูต กรรมการ
10. นายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการ
11. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการ