ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

การร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคินกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ศักยภาพในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสององค์กรเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวคิดในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัททุนภัทรมีความใกล้เคียงกัน จึงสามารถนำส่วนที่เป็นจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้สังคมในนามกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้เป็นอย่างดี โดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • การนำทักษะความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและพนักงานไปใช้ในการร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาตลาดการเงินของประเทศผ่านหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ
  • การมีนโยบายและส่งเสริมกำกับดูแลให้พนักงานร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมเป็นภาคีในแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “โครงการรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น” จัดโดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น เป็นต้น
  • การให้ความรู้แก่สังคมในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Literacy) กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตร KK iCube เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยอย่างเป็นระบบ การให้บริการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่พนักงาน เป็นต้น
  • การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น การสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
  • การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และการจัดค่ายวัฒนธรรม และกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน”
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเติบโตอย่างมั่นคงตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างผลตอบแทนและคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า ควบคู่กับการร่วมดูแลพนักงานและสังคมให้ได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันถือเป็นพันธกิจสำคัญของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจภาคสถาบันการเงินที่ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม